Adderwortel
Bijbelgetrouw

De Messias gebruikte dikwijls krasse taal, niet alleen tegenover zijn tegenstanders, maar ook om zijn volgelingen wakker te schudden.  Bekend is zijn uitval richting "de EmmaŁsgangers". Tegen die brave mensen zei Hij: "O onverstandigen en tragen van hart!  Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!" (Lukas 24:25). Wanneer Hij op zondagmiddag een eindje met ons opwandelde zou Hij zich ongetwijfeld op dezelfde, politiek incorrecte, wijze uitdrukken. Te vrezen valt dat wij dan niet voor zijn boodschap zouden openstaan. Volgens de opgestane Heer mag men zich alleen "Bijbelgetrouw" noemen wanneer men alles gelooft wat God in Zijn woord heeft laten optekenen.

Aan EmmaŁs moesten wij denken toen we lazen wat er op een website wordt beweerd over het onderwerp "verzoening". De maker legt uit dat meerdere Griekse woorden, hilaskomai en katallassoo, in Bijbelvertalingen zijn weergegeven als "verzoenen". Katallassoo heeft werkelijk die betekenis, maar hilaskomai betekent "bedekken". De website laat zien, dat de Messias een "bedekking" is voor de zonden van de hele wereld. Geheel juist, en niets op aan te merken. Dan volgt er een wending in het betoog. De webmaster beweert, dat zonden "bedekt" kunnen worden of wij daar nu mee instemmen of niet. Verzoening vereist echter onze persoonlijke instemming. Om verzoend te zijn moeten wij onze vijandelijkheden staken, en vertrouwen krijgen in de goede bedoelingen van onze tegenpartij. Zolang we geen geloof hechten aan het vredesaanbod van onze (echte of vermeende) vijand, zijn we nog niet met die vijand verzoend. Ook dŠt is geheel juist. Maar dan gaat de site de mist in. Volgens de maker is elke zonde door Christus bedekt. Maar aangezien sommige mensen tot hun dood vijanden van God blijven wordt niet ieder mens met God verzoend. "Albedekking" is  volgens zijn site een Bijbelse gedachte, maar "alverzoening" is een dwaling. Wie alverzoening leert, is volgens hem niet Bijbelgetrouw. Maar wat zegt de Schrift?

Over "bedekken":
"Wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening (Gr. hilasmos, d.w.z. "bedekking")  voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld (Gr. kosmos)" (1 Johannes 2:2).

Over "verzoenen":
"Het heeft de Vader behaagd dat in Hem [de Zoon van zijn liefde] heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen [Gr. het al] met zichzelf verzoenen (Gr. apokatalassoo) zou" (Kolossenzen 1:19-20).

De zonden van de hele "kosmos" worden bedekt (1 Johannes 2:2). En "het al" (d.w.z. elke vijand) wordt met God verzoend (Kolossenzen 1:20). De Bijbel kent het onderscheid tussen "albedekking" en "beperkte verzoening" niet. Net als de Samaritanen  horen wij te weten dat Jezus "waarlijk de Redder der wereld is" (Johannes 4:42, vgl. 1 Johannes 4:14). Zolang we dat nog niet weten zijn we "onverstandig en traag van hart". Of wij dat nu voor mogelijk houden of niet, de Schepper "doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde, en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?" (DaniŽl 4:35). Zelfs Nebukadnezar kwam  tot het juiste inzicht (na een weekje gras te hebben gegeten). Voor de wat minder hooggeplaatsten beschikt God ook over passende middelen - die Hij zowel ante als post mortem kan aanwenden. Door Christus zullen allen uiteindelijk tot rechtvaardigen worden gesteld  (Romeinen 5:18). Ook die buurman, dat familielid, die collega, die concurrent en die vermaledijde politicus die u niet kunt uitstaan. Zelfs de makers van deze site!

Terug naar de startpagina