Potentilla sterilis
Evangelisch

Aan uitdrukkingen als "kei goed" en "vet cool" hebben wij nooit kunnen wennen. Plotseling werden ze door vrijwel iedereen in onze omgeving gebruikt. Toen we christelijke toespraken gingen beluisteren, bleek opnieuw dat we geen antenne hebben voor modern jargon. "Evangelisch universalisme" is volgens zulke toespraken in opmars. Wat zou dat voor een stroming zijn?, vroegen we ons af. "Evangelisch universalisme"  klonk ons in de oren als "ronde bal" of "vierkante kubus".

"Evangelische universalisten" bleken mensen te zijn die de Bijbel hadden gelezen. Toen de clou tot hen doordrong, riepen ze uit: "Kei goed! Vet cool!" en stemden in met het "goede nieuws" dat de Eeuwige laat verkondigen:

"Het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken en door Hem...  het al (Gr. ta panta) met zich te verzoenen, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is"  (Kolossenzen 1:19-20)

"Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!" (Filippenzen 2:9-11, Jesaja 45:23)  [NB: Belijden met de tong en tot eer van de Vader, dus vrijwillig en van harte. God stelt geen prijs op kadaverdiscipline !].

"Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden" (1 Korinthe 15:22)

"Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven" (Romeinen 5:18)

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus" (Romeinen 3:23-24)
 
Volgens  Paulus moeten wij ons "niet laten afbrengen van deze hoop van het evangelie" (Kolossenzen 1:23)  en "dit woord des levens vasthouden" (Filippenzen 2:16).  Dan zullen we ons onder alle omstandigheden kunnen verblijden (Filippenzen 2:18).

Indien iemand beaamt wat in deze teksten staat, is hij een "universalist" en heeft hij een "blijde boodschap" te verkondigen. HET evangelie waarvan niemand zich moet laten afbrengen.

Maar men kan het bovenstaande ook ontkennen. Waarbij men verklaart dat niet allen tot "het al" behoren, en dat met "buigen" zoiets is bedoeld als het knielen voor een dictator. Men is dan geen universalist en men kan voor orthodox doorgaan, maar volgens Paulus heeft men dan ook het evangelie losgelaten.

Evangelisch universalisme is een pleonasme.  


Terug naar de startpagina