Adderwortel
Fundamentalist

Een fundamentalist is een persoon die wil "terugkeren naar de basis". Binnen het christendom betreft het een gelovige die wil teruggaan naar de Bijbel, zich in leer en praktijk wil houden aan wat daar staat geschreven en die alle latere veranderingen afwijst. Christen-fundamentalisten noemen zich "Bijbelgetrouw".  De Here Jezus was in zeker opzicht een fundamentalist. Hij verweet de FarizeeŽn en de Schriftgeleerden, dat zij "het woord van God krachteloos hadden gemaakt door hun overlevering" (Markus 7:13). Tegen de EmmaŁsgangers zei Hij: "O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!"(Lukas 24:25)

Een terugkeer naar de Bijbel en de wens om zich aan Gods woord te houden zijn beslist lofwaardig. Maar geloven hedendaagse christenen alles wat de profeten hebben gesproken? Op een "Bijbelgetrouwe" website las ik, dat twee Griekse werkwoorden in onze Bijbels zijn weergegeven als "verzoenen". Katalassoo betekent werkelijk "verzoenen", maar hilaskomai betekent "bedekken". De betekenis van deze werkwoorden is verschillend. Verzoenen betreft het veranderen van vijanden in vrienden, terwijl het bij bedekken gaat om het opheffen van tekortkomingen.

De website stelt, dat zonden "bedekt" kunnen worden, of wij daar nu mee instemmen of niet. De Messias is een "bedekking voor de zonden van de hele wereld" (1 Johannes 2:2). Verzoening vereist echter onze persoonlijke instemming. Om verzoend te zijn moeten we onze vijandelijkheden staken, en vertrouwen krijgen in de goede bedoelingen van onze tegenpartij. Zolang we geen geloof hechten aan het vredesaanbod van onze (echte of vermeende) vijand, zijn we nog niet met die vijand verzoend. Volgens de site is elke zonde door Christus bedekt, maar sommige mensen blijven tot hun dood vijanden van God en zijn dus niet met Hem verzoend. "Albedekking" is een feit, maar "alverzoening" is een luchtkasteel. Door dit te beweren, laat de webmaster zien dat hij niet alles gelooft, wat de profeten hebben gesproken. Want wŠt zegt de Schrift?

"...het behaagde de hele Volheid in Hem [de Zoon, het Beeld van de onzichtbare God] te wonen en door Hem alle dingen [Gr. de allen] tot Zichzelf te verzoenen" (Kolossenzen 1:20)

Volgens de Bijbel worden de zonden van de hele kosmos bedekt (1 Johannes 2:2) en zal elke vijand met God worden verzoend (Kolossenzen 1:20). De Messias is de Redder van de wereld (Johannes 4:42, 1 Johannes 4:14). De Schepper "doet naar Zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde, en niemand is er, die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?" (DaniŽl 4:35). Als Hij heeft besloten om het al te verzoenen en de zonden van de kosmos te bedekken, dan zal niemand aan Zijn hand kunnen ontsnappen. Ook niet wie zijn gestorven in ongeloof.

Terug naar de startpagina