Rietorchis
Kerk

Volgens de meeste christenen is "de kerk" iets heel belangrijks. Wie gelooft moet zich bij een kerk aansluiten, naar de kerk gaan, en aan de kerk geven. Wie vervolgens nagaat wat er in de Bijbel over dit onderwerp wordt gezegd, doet een schokkende ontdekking. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor! Ons woord kerk is afgeleid van het Griekse begrip kuriakos. Dat woord is te vinden in slechts twee Bijbelteksten:


1 Korinthe 11:20: "Wanneer u nu op één plaats samenkomt, is dat niet 's Heren avondmaal eten..."
Openbaring 1:10: "[Ik, Johannes...] kwam in de Geest op de dag van de Heer"

Kuriakos betekent "van de Heer". In de Bijbel is er sprake van de maaltijd van de Heer en de dag van de Heer. Het woord kuriakos is daar nooit een aanduiding van een plaatselijke, landelijke of wereldwijd opererende organisatie. In de Bijbel wordt wel gesproken over de ekklesia. Dit Griekse woord komt 118 keer in het Nieuwe Testament voor. In de meeste Bijbelvertalingen is het als "gemeente" weergegeven. De eerste vermelding is te vinden in Mattheüs 16:18: "en op deze rots zal Ik [d.i. de Messias] Mijn gemeente bouwen".

Nu zou je kunnen denken: De term kerk is misschien onbijbels, maar de gedachte die er in ons hoofd opkomt als wij het woord kerk gebruiken is in de Bijbel wel te vinden. We spreken dus voortaan over "onze gemeente". Of beter nog: "onze ekklesia". Maar door het beestje een andere naam te geven, zijn we nog lang niet terug bij de bron. In de Bijbel lezen we namelijk het volgende:

1. Mensen voegden zich niet bij de gemeente, maar ze werden toegevoegd. Dat deden ze niet zelf, het overkwam hen!  Volgens de Bijbel voegt Christus mensen aan Zijn gemeente toe door hun harten te openen zodat zij het woord van God geloven (Handelingen 16:14). Wie dat woord gelooft is aan Hem ("aan de Heer") toegevoegd. Want de gemeente is Zijn lichaam (1 Korinthe 12:27). We lezen in de Schrift immers: "Ik zal Mijn gemeente bouwen" (Mattheüs 16:18). "En de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden" (Handelingen 2:47). "Er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd" (Handelingen 2:41). "Er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen" (Handelingen 5:14). "En een aanzienlijke menigte werd de Heer toegevoegd" (Handelingen 11:24).

2. Volgens de Bijbel gaan mensen niet naar een kerk (d.w.z. een gebouw, of een vergaderzaal), maar mensen zijn de kerk. De "kerk" kwam immers in een huis samen! De gemeente bestaat uit mensen die God geroepen heeft door hen over de Messias te vertellen. Met het woord "gemeente" worden die mensen bedoeld, niet een gebouw of een organisatie die los van hen zou bestaan. In de Bijbel staat: "Nadat zij [Paulus en Barnabas] dan door de gemeente waren uitgeleid, gingen zij door Fenicië..." (Handelingen 15:3). "Groet Prisca en Aquila... en de gemeente in hun huis" (Romeinen 16:5). "U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca, met de gemeente in hun huis" (1 Korinthe 16:19). "Groet de broeders in Laodicéa, en Nymfa, en de gemeente in haar huis" (Kolossenzen 4:15). "Paulus... aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, aan Apfia, de zuster, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente in uw huis" (Filémon:1-2).

3. Collectes in Bijbelse tijden waren bestemd voor de armen, dat wil zeggen: voor arme mensen, niet voor de instandhouding van een gebouw, een organisatie, of het inhuren van een betaalde voorganger."Macedonië en Achaje hebben goedgevonden enige handreiking te doen voor de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn" (Romeinen 15:26). "Wat nu de inzameling voor de heiligen aangaat, gelijk ik verordend heb aan de gemeenten van Galatië, doet ook gij alzo" (1 Korinthe 16:1). "Alleen dat wij aan de armen zouden gedenken, wat ik mij ook beijverd heb te doen" (Galaten 2:10).

Op grond van het bovenstaande mag één ding duidelijk zijn: de huidige "kerk" heeft met de Bijbelse gemeente bitter weinig te maken. Vooral de neiging van moderne "kerken" om zich tegen andere christelijke groeperingen af te zetten en mensen die God heeft aanvaard buiten de deur te houden is in Bijbels licht een schande.

Terug naar de startpagina