Oordeel

Nieuw leven 2 (Henk Helmantel)Wie het woord van God vergelijkt met het woord van mensen moet vaststellen dat er  belangrijke verschillen zijn:

Volgens de BijbelVolgens christenen
"God is liefde" (1 Johannes 4:8,16)"Maar Hij is ook...."
"Zij hebben de hoogten van Bašl gebouwd om hun kinderen als brandoffers voor de Bašl met vuur te verbranden, iets wat Ik niet geboden noch uitgesproken heb en wat Mij niet in de zin is gekomen" (Jeremia 19:5)"Als je niet in Jezus gelooft, zal God je straffen met nimmer eindigende kwellingen in eeuwig vuur"
"God bevestigt Zijn liefde tot ons [hierin], dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren" (Romeinen 5:8). "God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekende" (2 Korinthe 5:19)"Aan het kruis stortte God Zijn toorn uit over Zijn Zoon. Daar bewees Hij dat Hij de zonde niet ongestraft laat".
"En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon heeft gezonden als Heiland van de wereld"  (1 Johannes 4:14). "Wijzelf hebben [Hem] gehoord en weten dat Deze waarlijk de Heiland van de wereld is" (Johannes 4:42)"Als je Hem aanneemt, wordt Jezus jouw Redder. Als je dat niet doet, redt Hij je niet"
"Met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden"  (Genesis 12:1,3). "Dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn... en gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn..." (Exodus 19:5-6). "Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen" (Johannes 15:16)"Als je niet uitverkoren bent, ben je door God verworpen"
"En u [heeft God opgewekt] toen u dood was in uw overtredingen en zonden waarin u vroeger hebt gewandeld" (Efeze 2:1). "Wij zijn dan met Hem begraven... opdat, zoals Christus uit [de] doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen" (Romeinen 6:4)"Wij hebben voor Jezus gekozen!"
"Want uit genade bent u behouden, door [het] geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt"(Efeze 2:8-9)"Wij dienen God, in tegenstelling tot de anderen, die nergens aan doen"
"Hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid" (Romeinen 4:5). "Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken der wet, maar alleen door geloof van Jezus Christus...  want op grond van werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden" (Galaten 2:16)."Je moet je laten dopen, je bij onze gemeente voegen en je aan onze regels houden"

Een evangelieschrijver gaf eens het volgende commentaar: "En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht" (Johannes 3:19).  Wie om zich heen kijkt, hoeft er niet aan te twijfelen dat wij door dat oordeel zijn getroffen.

Terug naar de startpagina