Aardorchidee
Unitarisch

Onlangs deden we een onverwachte ontdekking. Op het web kunt u lezen dat Bijbels Denken gevaarlijk is! De waarschuwing is van een buitenlandse webmaster afkomstig en op Nederlandse websites overgenomen. We trekken het ons niet aan, want het is een éér om  te worden verguisd vanwege de Naam.

Op de bedoelde pagina staat met grote letters: "Wees gewaarschuwd voor deze Nederlandse Unitarische Universalisten!" . Daarna volgen er een aantal adressen, waaronder het onze. Het verbaasde ons dat wij unitarische universalisten zouden zijn want we behoren beslist niet tot dat kerkgenootschap! Bovendien komen de termen "unitarisch" en "universalist" in de Schrift niet voor. De God van de Bijbel is de God van Israël, en de Bijbelse geloofsbelijdenis luidt als volgt:

"Hoor, Israël, de HERE is onze God; de HERE is één!" (Deuteronomium 6:4)
"Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor Israël, de Here, onze God, de Here is één..." (Markus 12:28-30)
"Dit nu is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt" (Johannes 17:3)
"Voor ons nochtans is er maar één God: de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn... Maar niet bij allen is die kennis" (1 Korinthe 8:6-7)
"Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen" (1 Timotheüs  2:5-6)

Omdat wij dit belijden (één God, één middelaar, de mens Christus Jezus, die de losprijs heeft betaald voor allen) wordt ons een onbijbels etiket opgeplakt. Door mensen die (volgens Paulus) de Bijbelse waarheid niet eens kennen.

André Chouraqui (1917-2007) heeft er het volgende over gezegd:

"De enige God is de God van het leven, altijd overwinnaar. De dood doet zijn werk met Zijn toestemming en is niet meer dan voorlopig. Tenslotte zal Elohiem, God van het leven, de dood verzwelgen en voor eeuwig overwinnen. Dat besef van de uiteindelijke overwinning van het leven op de dood, zo vreemd aan onze huidige overtuigingen, drukt het wezenlijke karakter uit van het bijbels monotheïsme" (in: De Mens van de Bijbel, Hilversum 1980, p.162).

Geweldig dat deze Jood ons wijst op de feiten, en ons laat zien hoe de vork in de steel zit: Uiteindelijk zal er geen dood meer zijn (Jesaja 25:8, Openbaring 21:4). Geen eerste en ook geen tweede. Want er is één God, de Levende. En onze Heiland schaft de dood af (2 Timotheüs 1:10). Wie dit ontkent, keert zich tegen het goede nieuws dat de Ene laat verkondigen.


Terug naar de startpagina