Kievitseitje
Vrijzinnig

Volgens veel christenen zijn "vrijzinnigen" zo ongeveer de ergste mensen die er bestaan. Lieden die christelijk jargon gebruiken maar in feite nergens in geloven. 
De term "vrijzinnigen" wordt in "orthodoxe" kring gebruikt als scheldwoord. Wie eenmaal als "vrijzinnig" is bestempeld, heeft daar afgedaan.

Met het vereenzelvigen van vrijzinnigheid en ongeloof zouden christenen voorzichtig moeten zijn. Iemand die zichzelf bestempelde als een vrijzinnige schreef:

“Jezus Christus houdt wat hij belooft! Die waarheid is een van de heel weinigen, waaraan ik in ernst niet twijfelen kan…. Dat is juist het wonderlijke van den Bijbel, in tegenstelling met alle Parsisme, dat ook het kwaad en de Booze ten laatste God moet dienen…. De traditie leert, dat de duivel en zijn helpers het vuur stoken voor de arme zondaren, en zich verblijden over hun pijn… Maar Matth.25 vers 41 zegt dat “het eeuwige vuur is bereid voor den duivel en zijne engelen”. Dat ”voor” is geen drukfout instede van “door” en het vuur is eeuwig, maar niet de duivel en zijn engelen…. In de traditioneele leer overwint niet Jezus Christus, maar de Duivel…. Is het toch niet zoo, dat men, ter wille van de zekerheid van dat eeuwige heil voor zichzelf, de andere, misschien wel grootere helft der menschheid, heeft overgeleverd aan den Vorst der Duisternis? Ja, wat nog erger staaltje is van menschelijken eigenwaan, de helft van den kosmos heeft in den steek gelaten en ten slotte heeft vergeten, dat die Vorst der Duisternis… toch zelf ook maar een arme zondaar is, die in het diepste van zijn hart niets méér brandend verlangt, dan met God verzoend te worden? In stede van hem òf bekeerd òf vernietigd te laten worden, heeft de dogmatiek zijn rijk bestendigd en hem gemaakt tot de evenknie van God… En eenmaal op dezen weg hebben wij zelfs onzen eigen Bijbel niet meer verstaan…. Zoo zegt de Openbaring van Johannes: “En de dood en de hades werden geworpen in den poel des vuurs”…. Zoowel de dood als de macht van het kwade zullen dus tenslotte vernietigd worden… Hoe zou een Christen kunnen gelooven, dat dit anders ware? Als Ahriman blijft heerschen, en met hem zonde en pijn, dan inderdaad ware Christus te vergeefs gestorven…. Maar ach! … Dit alles is slechts een booze droom. Jezus Christus houdt, wat Hij belooft! Het leed en de pijn van den Satan, noch van eenig ander schepsel, zal niet duren in eeuwigheid…. Ik weet de eenige uitkomst reeds… Want ik ben verzekerd,  dat noch codices, noch teksten, noch patres, noch pausen, noch schriftgeleerden, noch formulieren van eenigheid, mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, mijnen Heer”.

(Philip Abraham Kohnstamm, "De Heilige", Haarlem 1931, pag.390-403, excuses voor de archaïsche spelling)

Wie van deze waarheid verzekerd is, mag zich vrijzinnig noemen, maar is beslist een gelovige! Wie weet dat "Jezus Christus houdt wat hij belooft" heeft zijn  vertrouwen gevestigd op een rots die niet wankelt.

Terug naar de startpagina