Bible-reading woman (G.Dou)
Biblicist

Van Dale omschrijft biblicisme als: "Het zich in alles baseren op de Bijbel, het hechten aan de letter daarvan". Volgens Merriam-Webster is een biblicist: "Een expert op het gebied van de Bijbel", of : "Iemand die de Bijbeltekst letterlijk neemt". De Christelijke Encyclopedie (editie 2005) definieert biblicisme als: "Een bepaalde omgang met de Bijbel, waarbij de Bijbel zeer direct toepasbaar is in de huidige situatie. Het gebruik van Bijbelverzen zou de dogmatiek volledig kunnen of zelfs moeten vervangen en een directe afleiding van Bijbelse normen mogelijk maken". De encyclopedie voegt daaraan toe: "De aanduiding ‘biblicisme’ wordt meestal in ongunstige zin gebruikt maar blijft als begrip onscherp".

De "ongunstige zin" van het begrip is tegenwoordig gemeengoed. Wanneer anderen op grond van Bijbelteksten ongewenste conclusies trekken, dan maakt men die monddood door hen te bestempelen als "biblicisten". Met één pennenstreek zijn ze dan uitgeschakeld. Wie vasthoudt aan de betrouwbaarheid van de Bijbel, is kennelijk een achterlijk persoon. Wat zo iemand beweert, is nauwelijks ernstig te nemen. Blijkbaar hebben alleen vaktheologen (van de eigen richting) maar het recht om te bepalen wat we als waarheid mogen aannemen.

Daaruit blijkt, hoever we van Gods Woord zijn afgedwaald. Wie niet klakkeloos met de traditie instemt, maar alles toetst aan de Schrift, is volgens Lukas "voortreffelijker" of "edeler" dan de goedgelovige (Hand.17:11)."Leringen van mensen" (Mattheüs 15:9, Markus 7:7, Kolossenzen 2:22), menselijke overlevering en filosofische stelsels (Kolossenzen 2:8, 1 Korinthe 1:18 e.v.) zijn bedrieglijk. Alleen Gods onderwijzing is volmaakt (Psalm 18:31, 19:8).  Ds. H.J.Hegger schreef eens:

"Ben ik fout, omdat ik mij enkel wil houden aan wat de Schrift zegt? Volgens theologen wel. En ze hebben... een scheldwoord uitgevonden waarmee ze ons... menen te kunnen uitschakelen. Ze noemen hen die belijden dat ze aan de Schrift genoeg hebben,  biblicisten. Zij menen dat ze ons daarmee kunnen beschimpen als kinderlijke napraters... Wij beschouwen dat als een eretitel. Laat ze gerust op ons neerzien, omdat wij helemaal genoeg hebben aan het Woord van God en... geen enkele behoefte hebben aan... theologische poespas. Tegenover de heerlijke en lieflijke Woorden van God vallen alle woorden van mensen in het niet".

Wie anderen beschimpt als "biblicisten", is blijkbaar niet in staat om hun conclusies met inhoudelijke argumenten te weerleggen.

 Terug naar de startpagina