Dubbelkelk
Charismatisch

Volgens Wikipedia is de charismatische beweging: "een stroming in het christendom die wordt gekenmerkt door een grote nadruk op persoonlijk geloof, en de ervaring hiervan door de gaven van de Geest". Dat klinkt prachtig, maar deze beweging koestert de volgende opvattingen:

1. "Sommige gemeenteleden hebben de doop met de Geest ontvangen en beschikken daardoor over bijzondere gaven. Anderen hebben deze doop niet ontvangen en ervaren dus weinig van God".
2. "Aangezien de Messias onze ziekten heeft gedragen (Jesaja 53:4-5), hoeft een christen niet ziek te zijn. De kerk behoort zieken te zalven en hen te genezen".
3. "Vanwege ons ongeloof vinden wonderen niet meer plaats (MattheŁs 13:58). Maar wanneer we ons bekeren, komen ze terug".

Een korte reactie:

1. In de Bijbel wordt het onderscheid tussen gelovigen die al dan niet met de Geest zijn gedoopt nooit gemaakt. De Schrift spreekt over mensen in wie Gods Geest woont en mensen in wie de Geest van Christus niet is, omdat ze (nog) niet bij Christus horen (Romeinen 8:9).
2. De Messias heeft onze ziekten gedragen, maar zal ons pas van de vergankelijkheid bevrijden wanneer Hij geopenbaard wordt (Kolossenzen 3:4). Nu wonen we nog in onze "aardse tent" (2 Korinthe 5:1-5) en wachten op de verlossing van ons lichaam (Romeinen 8:23).
3. Het "ongeloof" waarover MattheŁs spreekt, hield in dat men niet aanvaardde dat Jezus door God was gezonden. Aan die vorm van ongeloof maken christenen zich niet schuldig.

Bijbelse wonderen waren "tekenen". Ze "bevestigden" de proclamatie dat Gods rijk "nabij" was (Markus 16:20). Het waren "krachten van de toekomstige eeuw", ten bate van het volk IsraŽl (HebreeŽn 6:5, 1 Korinthe 1:22). Ook de tongentaal was voor dat volk een teken (1 Korinthe 14:21-22, Jesaja 28:11-12). Toen IsraŽl de opgestane Messias afwees (Handelingen 13:46, 28:25-28; HebreeŽn 6:4-8), hielden de tekenen op (merk op dat
in HebreeŽn 2:3-4 de verleden tijd wordt gebruikt, en vergelijk Handelingen 19:11-12 met 2 TimotheŁs 4:20). Er is sindsdien een nieuwe vorm van Godsbestuur van kracht: de "bedeling van de verborgenheid" waarin er geen sprake is van zichtbare tekenen. Gelovigen worden nu bij de Messias ingelijfd om in Zijn heerlijkheid te delen (Kolossenzen 1:25-28).

Terug naar de startpagina