Potentilla sterilis
Evangelisch

Volgens allerlei christelijke publicaties is "evangelisch universalisme" in opmars. Wat zou dat voor een stroming zijn?, vroegen wij ons af. "Evangelische universalisten" bleken mensen te zijn die de Bijbel hadden gelezen. Toen de kern van de boodschap tot hen doordrong, werden ze erg blij, want wat God bekendmaakt is geweldig nieuws:

"Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden" (1 Korinthe 15:22)."Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus" (Romeinen 3:23-24). "Gelijk het door n daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door n daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven" (Romeinen 5:18). "Daarom heeft God Hem [de Messias] ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!" (Filippenzen 2:9-11, Jesaja 45:23). "Het heeft de ganse volheid behaagd in Hem [Gods Zoon] woning te maken en door Hem...  het al met zich te verzoenen, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is" (Kolossenzen 1:19-20).
 
Volgens Paulus is de verzoening van het al (Kolossenzen 1:20) "de hoop van het evangelie" (Kolossenzen 1:23). De apostel waarschuwt, dat we ons van deze hoop "niet moeten laten afbrengen" (Kolossenzen 1:23). Het "woord van het leven" (uit 1 Korinthe 15 en Romeinen 5) mogen we vasthouden (Filippenzen 2:16). Dan zullen we ons altijd kunnen verblijden (Filippenzen 2:18).

Gelovigen mogen instemmen met wat de HERE laat verkondigen. Zijn Zoon is de "Redder van (niet: voor!) de wereld" (Johannes 4:42, 1 Johannes 4:14). Men kan dit bericht ontkennen, door te verklaren dat niet allen tot "het al" behoren, en dat het buigen voor Christus onder dwang plaatsvindt (zoals het buigen voor een dictator). Wie z denkt, is uit het spoor van de waarheid geraakt en heeft het anker van de hoop losgelaten.

"Evangelisch universalisme" is net zo'n onzinnige uitdrukking als "ronde bal" of "vierkante kubus". Evangelisch universalisme is een pleonasme.

Terug naar de startpagina