Adderwortel
Fundamentalist

Een fundamentalist is een persoon die wil "terugkeren naar de basis". Binnen het christendom betreft het een gelovige die wil teruggaan naar de Bijbel, zich in leer en praktijk wil houden aan wat daar staat geschreven en die latere ontwikkelingen afwijst. Christen-fundamentalisten noemen zich "Bijbelgetrouw".  De Here Jezus was in zeker opzicht een fundamentalist. Hij verweet de FarizeeŽn en de Schriftgeleerden, dat zij "het woord van God krachteloos hadden gemaakt door hun overlevering" (Markus 7:13). 

Terugkeer naar de Bijbel en de wens om zich aan Gods woord te houden zijn beslist lofwaardig. Maar geloven fundamentalisten ook "alles wat de profeten hebben gesproken" (Lukas 24:25)? Op een "Bijbelgetrouwe" website las ik, dat twee Griekse werkwoorden in onze Bijbels zijn weergegeven als "verzoenen". Katalassoo betekent werkelijk "verzoenen", maar hilaskomai betekent "bedekken". Verzoenen betreft het veranderen van vijanden in vrienden, terwijl het bij bedekken gaat om het opheffen van tekortkomingen.

De website stelt, dat zonden "bedekt" kunnen worden, of wij daar nu mee instemmen of niet. De Messias is een "bedekking voor de zonden van de hele wereld" (1 Johannes 2:2). Verzoening vereist echter onze persoonlijke instemming. Om verzoend te zijn moeten we onze vijandelijkheden staken, en vertrouwen krijgen in de goede bedoelingen van onze tegenpartij. Zolang we geen geloof hechten aan het vredesaanbod van onze (echte of vermeende) vijand, zijn we nog niet met die vijand verzoend. Volgens de site is
"albedekking" een feit, maar "alverzoening" een luchtkasteel. Velen blijven immers tot hun dood vijanden van God en zijn dus niet met Hem verzoend.  Door dit te beweren, laat de webmaster zien dat hij niet alles gelooft, wat de profeten hebben gesproken. Want wŠt zegt de Schrift?:

De zonden van de hele kosmos worden bedekt (1 Johannes 2:2) en het al zal met God worden verzoend (Kolossenzen 1:20). De Messias is de Redder van de wereld (Johannes 4:42, 1 Johannes 4:14). De Schepper "doet naar Zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde, en niemand is er, die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?" (DaniŽl 4:35). Omdat Hij heeft besloten om het al te verzoenen en de zonden van de kosmos te bedekken, zal niemand aan Hem kunnen ontsnappen. Ook niet wie is gestorven in ongeloof.

Terug naar de startpagina