Jeremiah by Rembrandt
Het boek Jesaja


Ds.H.Bultema (een naar Amerika geŽmigreerde Groninger, geboren in Uithuizen) heeft in 1923 een boeiend commentaar geschreven op  het boek Jesaja. Hij woonde toen in Muskegon, in de staat Michigan. Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een hoofdstuk "downloaden". Dit is de letterlijke tekst van de oorspronkelijke Nederlandse editie. Een Engelse vertaling van dit boek werd nog tot in 1991 herdrukt. Op enkele plaatsen is de tekst natuurlijk gedateerd, maar het grootste deel van Bultema's beschouwingen is beslist lezenswaardig.

Inleiding: Wie was Jesaja? - Jesaja als profeet - De tijd van Jesaja - De grondbegrippen van het boek Jesaja
Jesaja 1:  Opschrift - Rechtzaak van God tegen Zijn volk - Het zuiverend gericht over Jeruzalem
Jesaja 2:  Het vrederijk - Vervuld van weelde - Gericht over de hovaardij - In de spelonken en holen - Afgoderij afgeschaft
Jesaja 3: Het land ontredderd - Wee het land - Verwarring en wanhoop - Eigen schuld - Wel en wee - Feminisme - Gericht tegen de ontrouwe leiders en de modepoppen - Ellende over de dochters van Zion
Jesaja 4: Zeven vrouwen ťťn man aangrijpend - 's Heren Spruit het eigenlijke Sieraad - Het uitverkoren overblijfsel - De vervulling van wolk- en vuurkolom 
Jesaja 5: Het lied van de wijngaard - De oordelende rechters - De uitroeiing van de wijngaard - Zes weeŽn - De opmars van het vijandelijk leger 
Jesaja 6: Jesaja's roepingsvisioen - Jesaja's roeping - Jesaja's mandaat - Een gewichtige vraag van Jesaja beantwoord 
Jesaja 7: De verbonden legers rukken tegen Jeruzalem op - Een boodschap van onheil - Een boodschap van heil - Het satanisch doel van de verbonden vorsten - De ondergang van EfraÔm voorspeld - Achaz mag een teken vragen - Achaz weigert een teken te vragen - God biedt zelf een teken aan - Het oordeel van de wegvoering van Juda
Jesaja 8: Een betekenisvol publiek geschrift - Het verachten van de wateren van Silo - De stortvloed in AssyriŽ - De verbreking van alle volken - Geen federatie en geen vrees - Het verzegelen van de getuigenis - Het spiritisme van Jesaja's dagen - De gevolgen van het verlaten van Gods woord
Jesaja 9: Het grote licht - De grote blijdschap van het herstelde IsraŽl - De geboorte en heerschappij van Christus - De rede van de uitgestrekte hand - De kop en de staart - Een verschrikkelijke burgeroorlog
Jesaja 10: Zijn hand is nog uitgestrekt - Wee de AssyriŽr, de roede van Gods toorn - De trotse bluf van de koning van AssyriŽ - Het Licht van IsraŽl voor Assur tot een vlam - TweeŽrlei overblijfsel - Vrees niet, nog een klein weinig! - De opmars van de vijand 
Jesaja 11: Vredevorst - Het werk van de vredevorst - De heerschappij van de vredevorst - De herstelling en hereniging van IsraŽl, het volk van de Messias
Jesaja 12: IsraŽls toekomstig verlossingslied
Jesaja 13: De voorzeggingen tegen de volken - God roept als Veldheer Zijn leger tegen Babel op - De verschrikkingen van de dag van de HEERE - De wreedheid van de Meden - Babel onherstelbaar verwoest
Jesaja 14: Babels val, IsraŽls verhoging - Het spotlied tegen de koning van Babel - De vrede en vreugde van het vrederijk - De aankomst van de koning in het dodenrijk - De uit de hemel gevallene - Babels koning mist de eer van de begrafenis - De verbreking van Assur op de bergen van IsraŽl - Profetie tegen de Filistijnen
Jesaja 15: De last van Moab
Jesaja 16: Goede raad aan de wanhopige Moabieten gegeven - Jesaja houdt een pleidooi voor Moab bij zijn volk - De enige hoop voor Moab - Moabs hoogmoed gaat voor zijn val - De profeet bejammert Moabs ondergang - Na drie jaren komt Moab ten val
Jesaja 17: De last van Damaskus en EfraÔm - De tien stammen in de grote verdrukking - Wegens Christus' tegenwoordigheid de afgoderij afgeschaft - EfraÔms zonde en val - De grote volkenvergadering der laatste dagen
Jesaja 18: IsraŽls herstel
Jesaja 19: De last van Egypte - Burgeroorlog in Egypte - De wijsheid der raadslieden zal vergaan - Overheersing van harde meesters - Stilstand van alle nijverheid - "Waar is de wijze?" - Schrik van rondom - De bekering van Egypte - De drie grootmachten van het vrederijk  
Jesaja 20: Koning Sargon - Jesaja naakt en barrevoets gaande  
Jesaja 21: Het hard gezicht van Babels val - De invloed van het hard gezicht op Jesaja - De schildering van het drinkgelag van Belsazar - Jesaja een wachter op de uitkijk - Jesaja's verzuchting - Profetie tegen Edom - Profetie tegen de Arabische volksstammen
Jesaja 22: Profetie tegen Jeruzalem - Jesaja's droefenis - Het vijandelijk leger rondom de stad - Toebereidselen tot verdediging der stad - Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven - De strafrede tegen Sebna - Eljakim komt in de plaats van Sebna
Jesaja 23: De last van Tyrus - Sidon geroepen tot rouw over haar dochter Tyrus - De tijding van Tyrus' val - Een belangrijke vraag en antwoord - Tyrus' aanvankelijk herstel - Tyrus' toekomstige bekering
Jesaja 24: Algehele verwoesting der aarde - Verband tussen zonde en straf - Grote bitterheid der ziel - Het bekeerde overblijfsel der volken - De grote verdrukking - Het gericht aan de kwade engelen door Christus en Zijn heiligen
Jesaja 25: Een lofzang van het hersteld IsraŽl - De heerlijkheid van alle volken in het rijk van Christus - IsraŽls triomflied op de ondergang van Moab
Jesaja 26: Het lied van de twee steden - De verwachting van IsraŽl - Vrede voor IsraŽl, vuur voor zijn vijanden - De opstanding uit de doden - De veiligheid van Gods volk gedurende de grote verdrukking
Jesaja 27: De ondergang van de satanische machten - Het lied van de wijngaard - Contrast tussen de kastijding van IsraŽl en de straf van zijn vijanden - Oordeel en ontferming
Jesaja 28: Een oude profetie over Samaria tot lering van Juda herhaald - Een schildering van Juda's zedelijk verval - Juda's voorgangers bespotten Jesaja - De straf van de spotters - TweeŽrlei toevlucht - Het gebouw opgetrokken op de grondsteen in Zion - Geen veiligheid voor de goddelozen - "Zijn God onderricht hem"
Jesaja 29: Wee AriŽl, AriŽl - Benauwd, doch plotseling verlost - Verdwazing, verblinding en eigenwillige godsdienst - Het wee tegen de heimelijke politiek - Het openbare heilsplan van God tegenover de verborgen plannen van Juda's groten
Jesaja 30: Het wee over de drijvers der Egyptische politiek - De last van Behemoth van het zuiden - Jesaja wordt gelast zijn boodschap op te tekenen - Een schuldregister van Juda - De wrange vrucht van het leunen op Egypte - "Doch gij hebt niet gewild" - Een wachtend God en een wachtend volk - IsraŽl hersteld en zeer gelukkig - Een beschrijving van Christus' komst ten gericht *** NIEUW, juli 2022 ***
Jesaja 31: De ijdelheid van de Egyptische hulp - Niet door Egypte maar door God zelf wordt Jeruzalem verlost *** NIEUW, juli 2022 ***
Jesaja 32: De gezegende regering van Christus - Strafrede tegen de zorgeloze vrouwen - De uitgieting van de Geest uit de hoogte *** NIEUW, juli 2022 ***
Jesaja 33: Het zesde wee - Een gebed in nood voor het getrouwe overblijfsel - 's Lands toestand bij de inval van de vijand - Jehova zelf verkondigt Zijn komst om Assur te richten - Een belangrijke vraag beantwoord - "De Koning zien in Zijn schoonheid" *** NIEUW, augustus 2022 ***
Jesaja 34: Het vergaan van de wereld - Het gericht over Edom als beeld van de antisemitische wereldmacht - De algehele verwoesting van het land van de Edomieten - "Zoekt in het boek van de Heere". *** NIEUW, augustus 2022 ***

Terug naar de startpagina