Jeremiah by Rembrandt
Het boek Jesaja


Ds.H.Bultema (een naar Amerika geŽmigreerde Groninger, geboren in Uithuizen) heeft in 1923 een boeiend commentaar geschreven op  het boek Jesaja. Hij woonde toen in Muskegon, in de staat Michigan. Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een hoofdstuk "downloaden". Dit is de letterlijke tekst van de oorspronkelijke Nederlandse editie. Een Engelse vertaling van dit boek werd nog tot in 1991 herdrukt. Op enkele plaatsen is de tekst natuurlijk gedateerd, maar het grootste deel van Bultema's beschouwingen is beslist lezenswaardig.

Inleiding: Wie was Jesaja? - Jesaja als profeet - De tijd van Jesaja - De grondbegrippen van het boek Jesaja
Jesaja 1:  Opschrift - Rechtzaak van God tegen Zijn volk - Het zuiverend gericht over Jeruzalem
Jesaja 2:  Het vrederijk - Vervuld van weelde - Gericht over de hovaardij - In de spelonken en holen - Afgoderij afgeschaft
Jesaja 3: Het land ontredderd - Wee het land - Verwarring en wanhoop - Eigen schuld - Wel en wee - Feminisme - Gericht tegen de ontrouwe leiders en de modepoppen - Ellende over de dochters van Zion
Jesaja 4: Zeven vrouwen ťťn man aangrijpend - 's Heren Spruit het eigenlijke Sieraad - Het uitverkoren overblijfsel - De vervulling van wolk- en vuurkolom 
Jesaja 5: Het lied van de wijngaard - De oordelende rechters - De uitroeiing van de wijngaard - Zes weeŽn - De opmars van het vijandelijk leger 
Jesaja 6: Jesaja's roepingsvisioen - Jesaja's roeping - Jesaja's mandaat - Een gewichtige vraag van Jesaja beantwoord 
Jesaja 7: De verbonden legers rukken tegen Jeruzalem op - Een boodschap van onheil - Een boodschap van heil - Het satanisch doel van de verbonden vorsten - De ondergang van EfraÔm voorspeld - Achaz mag een teken vragen - Achaz weigert een teken te vragen - God biedt zelf een teken aan - Het oordeel van de wegvoering van Juda
Jesaja 8: Een betekenisvol publiek geschrift - Het verachten van de wateren van Silo - De stortvloed in AssyriŽ - De verbreking van alle volken - Geen federatie en geen vrees - Het verzegelen van de getuigenis - Het spiritisme van Jesaja's dagen - De gevolgen van het verlaten van Gods woord
Jesaja 9: Het grote licht - De grote blijdschap van het herstelde IsraŽl - De geboorte en heerschappij van Christus - De rede van de uitgestrekte hand - De kop en de staart - Een verschrikkelijke burgeroorlog
Jesaja 10: Zijn hand is nog uitgestrekt - Wee de AssyriŽr, de roede van Gods toorn - De trotse bluf van de koning van AssyriŽ - Het Licht van IsraŽl voor Assur tot een vlam - TweeŽrlei overblijfsel - Vrees niet, nog een klein weinig! - De opmars van de vijand 
Jesaja 11: Vredevorst - Het werk van de vredevorst - De heerschappij van de vredevorst - De herstelling en hereniging van IsraŽl, het volk van de Messias
Jesaja 12: IsraŽls toekomstig verlossingslied
Jesaja 13: De voorzeggingen tegen de volken - God roept als Veldheer Zijn leger tegen Babel op - De verschrikkingen van de dag van de HEERE - De wreedheid van de Meden - Babel onherstelbaar verwoest
Jesaja 14: Babels val, IsraŽls verhoging - Het spotlied tegen de koning van Babel - De vrede en vreugde van het vrederijk - De aankomst van de koning in het dodenrijk - De uit de hemel gevallene - Babels koning mist de eer van de begrafenis - De verbreking van Assur op de bergen van IsraŽl - Profetie tegen de Filistijnen
Jesaja 15: De last van Moab
Jesaja 16: Goede raad aan de wanhopige Moabieten gegeven - Jesaja houdt een pleidooi voor Moab bij zijn volk - De enige hoop voor Moab - Moabs hoogmoed gaat voor zijn val - De profeet bejammert Moabs ondergang - Na drie jaren komt Moab ten val
Jesaja 17: De last van Damaskus en EfraÔm - De tien stammen in de grote verdrukking - Wegens Christus' tegenwoordigheid de afgoderij afgeschaft - EfraÔms zonde en val - De grote volkenvergadering der laatste dagen
Jesaja 18: IsraŽls herstel
Jesaja 19: De last van Egypte - Burgeroorlog in Egypte - De wijsheid der raadslieden zal vergaan - Overheersing van harde meesters - Stilstand van alle nijverheid - "Waar is de wijze?" - Schrik van rondom - De bekering van Egypte - De drie grootmachten van het vrederijk  
Jesaja 20: Koning Sargon - Jesaja naakt en barrevoets gaande  
Jesaja 21: Het hard gezicht van Babels val - De invloed van het hard gezicht op Jesaja - De schildering van het drinkgelag van Belsazar - Jesaja een wachter op de uitkijk - Jesaja's verzuchting - Profetie tegen Edom - Profetie tegen de Arabische volksstammen
Jesaja 22: Profetie tegen Jeruzalem - Jesaja's droefenis - Het vijandelijk leger rondom de stad - Toebereidselen tot verdediging der stad - Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven - De strafrede tegen Sebna - Eljakim komt in de plaats van Sebna
Jesaja 23: De last van Tyrus - Sidon geroepen tot rouw over haar dochter Tyrus - De tijding van Tyrus' val - Een belangrijke vraag en antwoord - Tyrus' aanvankelijk herstel - Tyrus' toekomstige bekering
Jesaja 24: Algehele verwoesting der aarde - Verband tussen zonde en straf - Grote bitterheid der ziel - Het bekeerde overblijfsel der volken - De grote verdrukking - Het gericht aan de kwade engelen door Christus en Zijn heiligen
Jesaja 25: Een lofzang van het hersteld IsraŽl - De heerlijkheid van alle volken in het rijk van Christus - IsraŽls triomflied op de ondergang van Moab
Jesaja 26: Het lied van de twee steden - De verwachting van IsraŽl - Vrede voor IsraŽl, vuur voor zijn vijanden - De opstanding uit de doden - De veiligheid van Gods volk gedurende de grote verdrukking
Jesaja 27: De ondergang van de satanische machten - Het lied van de wijngaard - Contrast tussen de kastijding van IsraŽl en de straf van zijn vijanden - Oordeel en ontferming
Jesaja 28: Een oude profetie over Samaria tot lering van Juda herhaald - Een schildering van Juda's zedelijk verval - Juda's voorgangers bespotten Jesaja - De straf van de spotters - TweeŽrlei toevlucht - Het gebouw opgetrokken op de grondsteen in Zion - Geen veiligheid voor de goddelozen - "Zijn God onderricht hem"
Jesaja 29: Wee AriŽl, AriŽl - Benauwd, doch plotseling verlost - Verdwazing, verblinding en eigenwillige godsdienst - Het wee tegen de heimelijke politiek - Het openbare heilsplan van God tegenover de verborgen plannen van Juda's groten
Jesaja 30: Het wee over de drijvers der Egyptische politiek - De last van Behemoth van het zuiden - Jesaja wordt gelast zijn boodschap op te tekenen - Een schuldregister van Juda - De wrange vrucht van het leunen op Egypte - "Doch gij hebt niet gewild" - Een wachtend God en een wachtend volk - IsraŽl hersteld en zeer gelukkig - Een beschrijving van Christus' komst ten gericht
Jesaja 31: De ijdelheid van de Egyptische hulp - Niet door Egypte maar door God zelf wordt Jeruzalem verlost
Jesaja 32: De gezegende regering van Christus - Strafrede tegen de zorgeloze vrouwen - De uitgieting van de Geest uit de hoogte
Jesaja 33: Het zesde wee - Een gebed in nood voor het getrouwe overblijfsel - 's Lands toestand bij de inval van de vijand - Jehova zelf verkondigt Zijn komst om Assur te richten - Een belangrijke vraag beantwoord - "De Koning zien in Zijn schoonheid" 
Jesaja 34: Het vergaan van de wereld - Het gericht over Edom als beeld van de antisemitische wereldmacht - De algehele verwoesting van het land van de Edomieten - "Zoekt in het boek van de Heere".
Jesaja 35: Het vrederijk volgend Armageddon - Houd moed, want de HEERE komt! - De gevolgen van de zonde door 's Heeren wederkomst weggenomen - De vernieuwing der aarde - Geen verscheurend gedierte meer - IsraŽls volkomen herstel
Jesaja 36: Sanherib valt in Juda - Rabsake - Rabsake hoont Hiskia en Jehova - Verzoek aan Rabsake om in het Syrisch te spreken - Rabsake richt zich tot het volk - Rabsake's list mislukt
Jesaja 37: Hiskia treurt, bidt en zendt een commissie tot Jesaja - Het gezantschap legt zijn opdracht neer voor Jesaja - Jesaja's antwoord aan Hiskia - Rabsake onverrichter zake teruggekeerd - Een tweede poging om Jeruzalem tot overgave te brengen - Hiskia's gebed - Het antwoord op het gebed - De HEERE sprekend tot Sanherib - God geeft aan Hiskia het teken van het overblijfsel - De verzekering dat Sanherib niet in Jeruzalem zal komen - Het eind van Sanherib en zijn leger  
Jesaja 38: "Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven" - Invloed van de doodstijding op Hiskia - Hiskia's gebed verhoord - Het teken van Achaz' zonnewijzer - Opschrift van Hiskia's gedenkschrift - Het klaaglied van Hiskia - Het middel ter genezing
Jesaja 39: Gezanten van Babel bezoeken Hiskia - Jesaja komt tot Hiskia en ondervraagt hem - De Babylonische ballingschap voorspeld - Hiskia verdeemoedigt zich onder de gedurige straf
Inleiding tot het tweede deel: De eenheid van het boek Jesaja
Jesaja 40: Het hoofdthema van het tweede deel - De wegbereiding van de Here - De tegenstelling van vlees en het woord van God - Zion zal de komst van de Here boodschappen - De onvergelijkelijke grootheid van de Messias als Schepper - Verdere beschrijving van de grootheid van de Messias - Geen enkele afgod bij de Messias te vergelijken - Nog eens de beschrijving van de grootheid van de Messias - Jakob vertroost met de grootheid van zijn Messias 
Jesaja 41: God daagt de afgodendienaars voor het recht - De schrik der afgodische volken vanwege hun dagvaarding - Heerlijke troost voor IsraŽl - De ondergang van het anti-semitisme - Het wormpje van Jakob zal bergen dorsen - IsraŽl in de ballingschap als een dorstende - Jehova daagt de volken uit om te profeteren - Jehova wint het pleitgeding
Jesaja 42: De uitverkoren Knecht des Heeren - De Meester van de uitverkoren Knecht - Het zevenvoudig nieuw lied van de schepping - De komst van de Heere tot Zijn vijanden en tot Zijn volk - Toespraak tot het verblinde volk IsraŽl
Jesaja 43: De onverdelgbaarheid van IsraŽl - Belofte van IsraŽls herstel - Oproep tot een algemene vergadering der volken - Babel gestraft om IsraŽls wil - De HEERE zal wat nieuws maken - God klaagt over Zijn ondankbaar volk - God rechtvaardigt Zijn overgave van Jakob ten ban  
Jesaja 44: De uitstorting van de Geest aan IsraŽl beloofd - God beroept zich op IsraŽl en de profetie tot staving van Zijn Godheid - De afgoderij bespot - IsraŽls wezen, verleden, heden en toekomst - De leugen beschaamd, Gods woord verheerlijkt - De voorspelling van Cyrus
Jesaja 45: Toespraak van de HEERE tot Cyrus - Jehova de Schepper van het goede en het kwade - Gebed van Jesaja - God rechtvaardigt Zijn keuze omtrent Cyrus - "Een God die Zich verborgen houdt" - Alle afgoderij beschaamd, IsraŽl voor eeuwig verlost - Een vriendelijke uitnodiging tot het heil in Christus
Jesaja 46: De goden worden gedragen, Jehova draagt IsraŽl - Weer een bespotting van de afgoderij - God roept Cyrus als een roofvogel van het oosten
Jesaja 47: De grote vernedering van Babel - De reden van Babels vernedering - Babels trots en zelfvertrouwen - De wijzen van Babel bespot
Jesaja 48: God klaagt over de verachting van de Joden van de profetie - IsraŽl heeft zijn verlossing alleen aan God te danken - Aanspraak tot Christus - IsraŽls geluk gelegen in gehoorzaamheid aan Gods woord - Profetie van verlossing uit Babel 
Jesaja 49: Christus' vernedering en verhoging - Christus zal eens IsraŽl herstellen - Zions ongelovige klacht - IsraŽls groot geluk van de toekomst - De ondergang van satan, IsraŽls grootste verdrukker 
Jesaja 50: IsraŽl gestraft om zijn zonde, verlost door Christus' macht - Christus' gehoorzaamheid en rechtvaardiging - Vermaning om 's Heeren knecht niet ongehoorzaam te zijn
Jesaja 51: Een toespraak van de Messias tot de gelovigen - Een gebed van Jesaja om verhaasting van het beloofde heil - Jehovah's antwoord op Jesaja's gebed - Toespraak tot Jeruzalem - De verdrukkers moeten de beker van de toorn drinken 
Jesaja 52: IsraŽl hersteld, versierd en bevrijd - "Zonder geld gelost" - Gods toorn over Assur groter dan over Egypte - De teruggekeerde Christus in IsraŽl aanwezig - De verhoging van de Knecht des Heren 
Jesaja 53: Een belangrijke vraag - De reden waarom IsraŽl niet in zijn Messias geloofde - De diepe versmaadheid van Christus - Christus heeft onze krankheden gedragen - Het borgtochtelijk lijden van de Here - De belijdenis van het herstelde volk - De wijze waarop Christus leed - De dood van Christus- Het graf van Christus - De verbrijzeling van Christus door de Vader - Vruchten van 's Heilands lijden en sterven - De Messias als zegepralende held  
Jesaja 54: "Hij zal zaad zien"-  De grote uitbreiding van het herstelde IsraŽl - De vrees, schaamte en schande weggenomen - Een klein ogenblik en een kleine toorn - De onwrikbare vastheid van het toekomstig heil - De deernis van Jehova met Zijn verlaten vrouw - De inwoners van het hersteld Jeruzalem - IsraŽls volkomen overwinning over alle vijanden
Jesaja 55: Vriendelijke uitnodiging tot het heil in Christus - Christus de Vorst, Getuige en Gebieder der volken - Roepstem tot de zondaars om tot Christus te komen - 's Heren gedachten, wegen en woorden - IsraŽls herstel en zijn gevolgen
Jesaja 56: De gelukkige tijden van IsraŽls herstel - De laatste grote inval en zijn oorzaak
Jesaja 57: De wegraping van de rechtvaardigen voor het kwaad - De goddeloze gedaagd voor de rechter - De meest schaamteloze hoererij - Het ijdel gebed van de goddelozen - Beloften voor het vrome overblijfsel - Gods uitredding na lang stilzwijgen 
Jesaja 58: Het verkeerde vasten - Het rechte vasten en zijn loon - De sabbat voor IsraŽl
Jesaja 59: Wat een scheiding tussen God en IsraŽl maakte - Klacht over IsraŽls ellende - Wat de HEERE doet op IsraŽls boetvaardige belijdenis - De vrucht van de wederkomst van de HEERE 
Jesaja 60: Het licht dat over IsraŽl zal opgaan - De algemene optocht der volken tot Zion - De onuitsprekelijke luister van het herboren Zion
Jesaja 61: Het program van de Here Jezus - IsraŽl als herstelde en verheerlijkte natie - Een loflied over al het geschonken heil
Jesaja 62: De huwelijksbetrekking tussen God en IsraŽl hersteld - De wachters op IsraŽls muren - Een veelzeggende eed van de Heere - Alle beletselen tot IsraŽls herstel uit de weg geruimd *** NIEUW, februari 2023 ***
Jesaja 63: Het visioen van de ondergang der wereldmachten - Een lofprijzing voor Gods rijke ontferming - Ootmoedige schuldbelijdenis - Hartroerende smeeking *** NIEUW, februari 2023 ***
Jesaja 64: Een bede om de komst van de Messias - De zegen van het wachten op de HEERE - Heilig solidariteitsgevoel *** NIEUW, februari 2023 ***
Jesaja 65: Gods bereidwilligheid om te redden - De afvalligen zullen vergaan - Het godvruchtig overblijfsel en de afvalligen - Contrast tussen het heil van het overblijfsel en het onheil van de afvalligen - De vernieuwde schepping *** NIEUW, februari 2023 ***
Jesaja 66: IsraŽls plotseling en volkomen herstel - De grote verdrukking van de goddelozen *** NIEUW, maart 2023 ***

Terug naar de startpagina