Schilderij van J.J.Le Roy
Jacobus Johannes Le Roy (1772-1850) was gedurende een groot deel van zijn leven Nederlands Hervormd predikant te Oude Tonge. Hij schreef boeken over filosofie, over actuele kwesties in de kerk van zijn tijd, en over de Bijbelse profetie. Enkele tientallen jaren geleden ontdekten wij in een universiteitsbibliotheek een werk van LeRoy dat onze aandacht trok. Het had de breedsprakige titel:
"Beschouwing der voorzeggingen des Ouden en NieuwenTestaments, betreffende het nog toekomstige, in overeenstemming met elkander en met de Openbaring van Johannes"
.
Uit het voorwoord bleek dat LeRoy dit boek al had geschreven
in 1808, maar destijds had niemand het willen uitgeven. Dat werd niet alleen veroorzaakt door de onbekendheid van de (toen nog relatief jonge) auteur, maar vooral door zijn tegendraadse standpunten. Terwijl vrijwel iedere uitlegger in zijn tijd profetische Bijbelgedeelten wilde vergeestelijken, en deze toepaste op "de kerk"  of op historische gebeurtenissen uit een ver verleden, wilde LeRoy strikt vasthouden aan de letterlijke en oorspronkelijke betekenis van de tekst en geloofde hij dat zulke gedeelten betrekking hadden op de toekomst van IsraŽl. "Ik houd me liever aan het woord van God dan aan het woord van mensen", was zijn motto. Vanwege dit principiŽle standpunt vatten wij onmiddellijk sympathie op voor deze vergeten auteur. De stijl van zijn boek is in overeenstemming met de breedsprakigheid van de negentiende eeuw, en sommige passages zijn beslist gedateerd. Maar  op andere plaatsen doet hij verrassende uitspraken. LeRoy kondigde in de eerste 2 decennia van de 19e eeuw al aan, dat het Joodse volk na vreselijke mishandeling door de natiŽn in onbekeerde toestand naar het beloofde land zou terugkeren en daar een eigen staat zou krijgen. Maar de bevolking van die staat zal volgens hem het land ook weer eens moeten ontvluchten, en in de woestijn ten oosten van IsraŽl worden bewaard  om uiteindelijk met haar Messias te worden verenigd en zowel in geestelijk als politiek opzicht volledig te worden hersteld. Uiteindelijk zal de hele mensheid met (en door) het herstelde  IsraŽl worden gezegend en haar Schepper leren kennen. De volledige tekst van Le Roy's boek is hieronder te vinden. Ons inziens zijn vooral de hoofdstukken 2 (over de Psalmen) en 4 (over de EvangeliŽn) verrassend. Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een PDF bestand van het betreffende hoofdstuk op uw eigen computer opslaan.

Voorrede (waarom wij aan de letterlijke zin van profetische Schriften moeten vasthouden)
Inleiding (welke regels bij de uitleg van profetieŽn moeten worden toegepast)
Eerste Afdeling
Eerste Hoofdstuk: "Beschouwing der voorzeggingen omtrent het nog toekomstige, welke hier en daar in de geschiedboeken des Ouden Testaments zijn verspreid".
Tweede Hoofdstuk:  "Beschouwing der voorzeggingen omtrent het nog toekomstige, welke den inhoud uitmaken der profetische liederen des Ouden Testaments".
Derde Hoofdstuk:  "Beschouwing der voorzeggingen omtrent het nog toekomstige, welke voorkomen in de eigenlijk zoogenoemde profetische boeken des Ouden Testaments".
Tweede Afdeling
Eerste Hoofdstuk: "Beschouwing der voorzeggingen omtrent het nog toekomstige, welke in de redenen van Jezus gevonden worden".
Tweede Hoofdstuk: "Beschouwing der voorzeggingen omtrent het nog toekomstige, welke in de redenen en brieven der Apostelen voorkomen".
Derde Afdeling
Algemeen overzigt "van al de te voren beschouwde voorzeggingen, in overeenstemming met elkander en met de Openbaring van Johannes".

Nadat wij  de volledige tekst van bovenstaand werk 
hadden ingescand, ontdekten wij dat vijf boeken van LeRoy over de Bijbelse profetie sinds kort via Google Books verkrijgbaar zijn! U kunt die downloaden van de volgende adressen (door op de onderstreepte tekst te klikken wordt de betreffende pagina geopend):

Proeve eener verklaring van den eigenlijken zin der profetische gezichten in de Openbaring van Johannes (1806)
Beschouwing der voorzeggingen van DaniŽl, zoo ver dezelve tot de nog aanstaande toekomst betrekking hebben, en dezelver overeenstemming met de Openbaring van Johannes (1809)
De eigenlijke zin der profetische gezigten in de Openbaring van Johannes nader opgehelderd en verdedigd, benevens eene nadere toelichting van het nacht-gezigt van DaniŽl omtrent de vier dieren, in verband met het droombeeld van Nebukadnezar; alles beschouwd met toepassing op den tegenwoordigen tijd en de nabijzijnde toekomst (1816)
De goddelijke openbaring des Bijbels, volgens haren eenvoudiger zin en inhoud (1829)
Beschouwing der voorzeggingen des Ouden en Nieuwen Testaments, betreffende het nog toekomstige, in overeenstemming met elkander en met de Openbaring van Johannes  (1846, geschreven in 1808)


Terug naar de startpagina