Oordeel

Johannes schreef: "En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht" (Johannes 3:19). Wat hebben wij lief?

Licht (van de Schrift)Duisternis (van de godsdienst)
"God is liefde" (1 Johannes 4:8,16)"Maar Hij is ook...."
"...kinderen...  met vuur... verbranden, iets wat Ik niet geboden noch uitgesproken heb en wat Mij niet in de zin is gekomen" (Jeremia 19:5)"Wie niet in Jezus gelooft, wordt gestraft met nimmer eindigende kwellingen in eeuwig vuur"
"God bevestigt Zijn liefde tot ons [hierin], dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren" (Romeinen 5:8). "God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekende" (2 Korinthe 5:19)"Aan het kruis stortte God Zijn toorn uit over Zijn Zoon. Daar bewees Hij dat Hij de zonde niet ongestraft laat".
"de Vader heeft de Zoon  gezonden als Heiland van de wereld"  (1 Johannes 4:14). "Wijzelf hebben [Hem] gehoord en weten dat Deze waarlijk de Heiland van de wereld is" (Johannes 4:42)"Als je Hem aanneemt, wordt Jezus jouw Redder. Als je dat niet doet, redt Hij je niet"
"Met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden"  (Genesis 12:1,3). "Gij zult uit alle volken Mij ten eigendom zijn... en Mij een koninkrijk van priesters zijn..." (Exodus 19:5-6). "Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen" (Johannes 15:16)"Wie niet is uitverkoren, is door God verworpen"
"En u [heeft God opgewekt] toen u dood was in uw overtredingen en zonden" (Efeze 2:1, vgl. Romeinen 6:4)"Wij hebben voor Jezus gekozen!"
"Want uit genade bent u behouden, door [het] geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt"(Efeze 2:8-9)"Wij dienen God, terwijl onze buren nergens aan doen"
"Hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid" (Romeinen 4:5). "Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken...  want op grond van werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden" (Galaten 2:16)."Je moet voor Jezus kiezen,  je laten dopen, je bij onze gemeente voegen en je aan onze regels houden"

De Bijbel voorzegde, dat gelovigen  "het oor van de waarheid zouden afkeren en zich tot de fabels zouden wenden" (2 TimotheŘs 4:3-4). Die profetie is helaas in vervulling gegaan.    

Terug naar de startpagina