Interpretatie
Nepnieuws
Denkbeelden die als "orthodox" worden beschouwd, kunnen dikwijls alleen maar worden gehandhaafd door de Bijbel te laten buikspreken. Het volgende commentaar is verhelderend:


“...De meesten van jullie - zullen wel bekend zijn met de manier waarop onze calvinistische vrienden met 1 Timotheüs 2:4 plegen om te gaan. ‘Alle mensen’ zo zeggen zij, dat is: ‘sommige mensen’. Alsof de Heilige Geest niet ‘sommige mensen’ had kunnen zeggen wanneer Hij sommigen had bedoeld. ‘Alle mensen’ zo zeggen zij, dat is: ‘sommigen van alle soorten van mensen’. Alsof de Here niet ‘allerlei mensen’ had kunnen zeggen indien Hij dat had bedoeld. De Heilige Geest heeft door de apostel geschreven: ‘alle mensen’, en ontegenzeglijk bedoelt Hij alle mensen... Ik was daarnet de uiteenzetting van een zeer bekwame Bijbelgeleerde aan het lezen, die de tekst zó verklaart dat hij wordt wegverklaard. Hij past er grammaticaal buskruit op toe, en laat hem bij wijze van uitleg ontploffen. Toen ik zijn uiteenzetting las, dacht ik dat het een uitmuntend commentaar op de tekst was geweest indien deze had geluid: ‘Die niet wil dat alle mensen behouden worden, of tot erkentenis der waarheid komen’. Als dát de geïnspireerde taal was, dan was elke opmerking van de geleerde doctor er geheel mee in overeenstemming geweest, maar aangezien er juist staat: ‘die wil dat alle mensen behouden worden’, waren zijn aantekeningen niet weinig misplaatst. Mijn verlangen om mijn eigen leerstellige inzichten trouw te blijven is niet groot genoeg om mij bewust ook maar één enkele tekst van de Schrift te doen veranderen. Ik heb groot respect voor orthodoxie, maar mijn ontzag voor inspiratie is nog veel groter. Ik zou liever honderdmaal met mijzelf in tegenspraak willen zijn, dan éénmaal met het woord van God. Ik heb het nooit een bijzonder grote misdaad geacht om met mezelf in tegenspraak te schijnen, want wie ben ik dat ik altijd consistent zou moeten zijn? Maar ik acht het een grote misdaad om zó met het woord van God in tegenspraak te zijn, dat ik een tak of zelfs maar een twijgje van een enkele boom in het woud van de Schrift zou willen afhakken. God verhoede dat ik enkele van Zijn uitspraken, zelfs maar in de geringste mate, in vorm  zou willen knippen. Zó luidt de tekst, en zó moeten we hem lezen: ‘God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden, en tot kennis van de waarheid komen’”  (C.H.Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, Volume 26, page 50).

Terug naar de startpagina