Heelblaadjes
Plaatsvervanging


Velen beweren, dat Christus "plaatsvervangend" is gestorven. Een plaatsvervanger is een man die voor een bepaald geldbedrag in militaire dienst gaat, in plaats van een ander (Winkler Prins Encyclopedie, 1870). Het woord "plaatsvervangend" wekt dus de indruk, dat Christus in onze plaats is gestorven. Maar volgens de Bijbel stierf Hij opdat wij  (in of met Hem) zouden sterven. We lezen in het Nieuwe Testament immers:

"De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat En voor allen gestorven is; dus zijn zij allen gestorven" (2 Korinthe 5:14)
"Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door het geloof in (Gr. van) de Zoon van God..." (Galaten 2:20)
"Zij die van Christus <Jezus> zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd" (Galaten 5:24)
"...ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij [de] wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld" (Galaten 6:14)
"U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God" (Kolossenzen 3:3)

Omdat wij met Christus gestorven zijn, kon Paulus ons bemoedigen:

"Als (d.w.z. "aangezien") wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven" (Romeinen 6:8)
"Want als wij met Hem n geworden zijn in de gelijkheid van Zijn dood, dan zullen wij het ook zijn  van Zijn opstanding, daar wij dit weten, dat onze oude mens met [Hem] gekruisigd is"  (Romeinen 6:5-6)
"Als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer (d.w.z. "precies zo") zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen" (1 Thessalonicenzen 4:14)
"Als (d.w.z. "aangezien") u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen?" (Kolossenzen 2:20)

Dat Christus ten behoeve van anderen stierf, is waar (Romeinen 5:6,8; 1 Korinthe 8:11). Maar in verband met het kruis spreekt de Bijbel over insluiting, en niet over plaatsvervanging. Het woord plaatsvervanging kan daarom misverstand wekken.

Terug naar de startpagina