Aardorchidee
Unitarisch

"Wees gewaarschuwd voor deze Nederlandse Unitarische Universalisten!" valt er op Belgische websites te lezen. Maar de Bijbelse geloofsbelijdenis luidt als volgt:

"Hoor, Israël, de HERE is onze God; de HERE is één!" (Deuteronomium 6:4)
"Jezus antwoordde: Het eerste [gebod] is: Hoor Israël, de Here, onze God, de Here is één..." (Markus 12:28-30)
"Dit nu is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt" (Johannes 17:3)
"Voor ons nochtans is er maar één God: de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn..." (1 Korinthe 8:6)
"Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen" (1 Timotheüs  2:5-6)

Omdat we dit belijden (één God, en één Middelaar: de mens Christus Jezus, die de losprijs heeft betaald voor allen) wordt ons een onbijbels etiket opgeplakt, door mensen die (volgens Paulus) de Bijbelse waarheid niet eens kennen (vgl. 1 Korinthe 8:7).

André Chouraqui (1917-2007) heeft er het volgende over gezegd:

"De enige God is de God van het leven, altijd overwinnaar. De dood doet zijn werk met Zijn toestemming en is niet meer dan voorlopig. Tenslotte zal Elohiem, God van het leven, de dood verzwelgen en voor eeuwig overwinnen. Dat besef van de uiteindelijke overwinning van het leven op de dood, zo vreemd aan onze huidige overtuigingen, drukt het wezenlijke karakter uit van het bijbels monotheïsme" (in: De Mens van de Bijbel, Hilversum 1980, p.162).

Geweldig dat deze Jood ons laat zien hoe de vork in de steel zit. Uiteindelijk zal er geen dood meer zijn (Jesaja 25:8, Openbaring 21:4). Geen eerste en ook geen tweede. Want er is één God, de Levende. Onze Redder schaft de dood af! (2 Timotheüs 1:10).

Terug naar de startpagina