Kievitseitje
Twijfel

Een Jood, die zich een vrijzinnig mens en een twijfelaar noemde, schreef eens:

“Jezus Christus houdt wat hij belooft! Die waarheid is een van de heel weinigen, waaraan ik in ernst niet twijfelen kan… Dat is juist het wonderlijke van den Bijbel, in tegenstelling met alle Parsisme, dat ook het kwaad en de Booze ten laatste God moet dienen… De traditie leert, dat de duivel en zijn helpers het vuur stoken voor de arme zondaren, en zich verblijden over hun pijn… Maar Matth.25 vers 41 zegt dat “het eeuwige vuur is bereid voor den duivel en zijne engelen”. Dat ”voor” is geen drukfout instede van “door” en het vuur is eeuwig, maar niet de duivel en zijn engelen…. In de traditioneele leer overwint niet Jezus Christus, maar de Duivel… Is het toch niet zoo, dat men, ter wille van de zekerheid van dat eeuwige heil voor zichzelf, de andere, misschien wel grootere helft der menschheid, heeft overgeleverd aan den Vorst der Duisternis?...  In stede van hem f bekeerd f vernietigd te laten worden, heeft de dogmatiek zijn rijk bestendigd en hem gemaakt tot de evenknie van God… En eenmaal op dezen weg hebben wij zelfs onzen eigen Bijbel niet meer verstaan…. Zoo zegt de Openbaring van Johannes: “En de dood en de hades werden geworpen in den poel des vuurs”…. Zoowel de dood als de macht van het kwade zullen dus tenslotte vernietigd worden… Hoe zou een Christen kunnen gelooven, dat dit anders ware? Als Ahriman blijft heerschen, en met hem zonde en pijn, dan inderdaad ware Christus te vergeefs gestorven…. Maar ach! … Dit alles is slechts een booze droom. Jezus Christus houdt, wat Hij belooft! Het leed en de pijn van den Satan, noch van eenig ander schepsel, zal niet duren in eeuwigheid…. Ik weet de eenige uitkomst reeds… Want ik ben verzekerd,  dat noch codices, noch teksten, noch patres, noch pausen, noch schriftgeleerden, noch formulieren van eenigheid, mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, mijnen Heer” (Philip Abraham Kohnstamm, De Heilige, Haarlem 1931, pag.390-403).

Aan veel van wat als waarheid wordt verkondigd mag men op goede gronden twijfelen. Maar wie ervan overtuigd is, dat Jezus Christus
de “Redder van de wereld” is (1 Johannes 4:14, Johannes 4:42) en "houdt wat Hij belooft”, is een 24-karaats gelovige!

Terug naar de startpagina